Sportieve regels

Sportieve Regels

 

1. Het cursusgeld is elke keer in de eerste week van de nieuwe betalingsperiode bij
vooruitbetaling verschuldigd. Iedere maand rond de 28 ste wordt de verschuldigde
contributie via automatische incasso afgeschreven.

 

2. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen jeugdlessen. Tijdens algemene feestdagen is ons
sportcentrum voor iedereen gesloten of geopend op aangepaste tijden. Gedurende de
zomervakantie zal een aangepast zomerrooster van kracht zijn tijdens de weken van de
bouvak. Dit wordt tijdig aangegeven in de sportschool. Dit is reeds verrekend in onze
tarieven.

 

3. Wanneer het abonnementsgeld, om wat voor reden dan ook, niet afgeschreven kan
worden van de rekening van het clublid, zal voor elke gestorneerde afboeking €2,50
administratiekosten gerekend worden. Indien de cursist op het moment van een
automatisch incasso van het abonnementsgeld een bardebet heeft, dan zal dit bardebet
automatisch van de rekening van de cursist worden afgeschreven. Alle eventuele kosten,
waaronder incasso, deurwaarders en gerechtelijke kosten, gemaakt om de verplichting
van de cursist na te komen zijn ten laste van de deelnemer.

 

4. Beëindiging van de overeenkomst kan alleen geschieden middels het bij WALTMAN GYM
verkrijgbare afmeldingsformulier, welke volledig ingevuld door de cursist of ouder/voogd
ingeleverd word. Hiervan krijgt u een afdruk mee. De geldende opzegtermijn is 1 maand
vanaf de eerste van de volgende maand na moment van opzegging, met inachtneming
dat de abonnementsperiode is verstreken.
Er is ook geen restitutie van overige maanden bij beëindiging van de
deelnemersovereenkomst. De abonnementsperiode zal telkens automatisch worden
verlengd met 1 maand. Openstaande contributies/bardebet zullen eerst voldaan moeten
worden voordat het abonnement opgezegd kan worden. Na opzegging kan het
abonnement niet gewijzigd worden. Ingezonden e-mails of brieven gelden niet als
afmelding!

 

5. Bij een abonnement stopzetten en vervolgens opzeggen, wordt er 2 maanden
opzegtermijn verrekend.

 

6. WALTMAN GYM is gerechtigd deze overeenkomst tussentijds en met directe ingang te
beëindigen indien de cursist de bepalingen van deze overeenkomst en de huisregels niet
naleeft.

 

7. De cursist verklaart dat hij/zij deelneemt aan de activiteiten van WALTMAN GYM volledig
voor eigen risico. De cursist kan op geen enkele wijze de sportschool aansprakelijk stellen
voor geleden schade/letsel, de daaruit voortvloeiende kosten.

 

8. Lesgeld stopzetten kan alleen in overleg met onze receptie, bijvoorbeeld bij langdurige
ziekte, blessure (welke langer duurt dan 2 maanden, onder overlegging van een
schriftelijke verklaring van de behandelende arts), zwangerschap of een ander
overeengekomen reden en is alleen geldig voor deelname aan onze sportschoolactiviteiten. Het lidmaatschap eindigt op de eerste dag van de maand
volgend op het moment van acceptatie door WALTMAN GYM.

 

9. Voor vermissing of diefstal kan WALTMAN GYM niet aansprakelijk worden gesteld.

 

10. WALTMAN GYM is gerechtigd het maandelijkse abonnementsgeld te verhogen. Het
clublid zal vooraf op de hoogte worden gesteld van een eventuele verhoging.

 

11. De cursist heeft het recht gebruik te maken van alle sportfaciliteiten, op basis van de
gekozen abonnementsvorm, tijdens de openingstijden, met inachtneming van de
huisregels die gelden binnen WALTMAN GYM.

 

12. Bij het wijzigen van je abonnement, geldt op dat moment de gebruikelijke
abonnementstarieven. U sluit op dat moment een nieuw abonnement af.
Huisregels Om bij Waltman Gym in goede harmonie met elkaar te kunnen doorbrengen hebben we een
aantal richtlijnen opgesteld. Het betreft hoofdzakelijk de regels die te maken hebben met goed
fatsoen en acceptabele hygiëne. Dat doen we zodat niemand zich kan storen aan het gedrag of
luchtjes van een ander clublid. We verwachten van alle clubleden dat deze nagekomen worden
en vragen hierbij vriendelijk om je medewerking. Mocht er iets in jouw ogen niet kloppen aan de
locatie, de lessen, de ontvangst of wat dan ook, horen wij dat uiteraard graag en zullen we, indien
nodig, stappen ondernemen om het te verbeteren.

 

 

Algemeen

* De omgang tussen clubleden en medewerkers vindt plaats op basis van wederzijds respect.
* De toegang tot onze locatie en parkeerplaats is voor clubleden, hun introducés en/of bezoekers
van onze faciliteiten.
* Je wordt vriendelijk verzocht schoon gewassen en zonder zweetlucht, rooklucht of welke
hinderlijke luchtjes dan ook deel te nemen aan de lessen.
* Draag makkelijk zittende en niet knellende kleding.
* De jassen dienen te worden opgehangen in de garderobe.
* De tassen en andere kleding graag in de kleedruimte of in de daarvoor bestemde kasten in de

 

 

zaal.

* Het is niet toegestaan deze spullen los in de zaal te zetten/leggen. Dit in verband met eventuele
ontruiming en veiligheid.
* Je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen lichaam. Werk altijd binnen je eigen
grenzen. Als je blessures of andere lichamelijke klachten hebt kun je dit aangeven aan de docent.
Raadpleeg eventueel ook de arts voor wat wel en niet mag.
* Je telefoon in de zalen graag uitzetten.
* Niet omkleden in de lounge of zalen ajb. Van jouw goddelijke lichaam worden sommige mensen
verlegen.
* Graag afval in de desbetreffende prullenbakken. Happy World!
* Bezoekers die niet deelnemen aan de les, mogen in de kantine wachten.

 

 

De lessen 

* Het gebruik van een handdoek is verplicht.
* Buitenschoenen zijn niet toegestaan in de zalen.
* Het melden van blessures en/of zwangerschap dient voor de les te gebeuren.
* Volg altijd de instructies van de docent op.
* Je dient op tijd te zijn voor de les. Een volledige warming-up is belangrijk voor je eigen
veiligheid.

* Het is niet toegestaan de les vroegtijdig te verlaten. Een cooling-down is belangrijk om
de les mee af te sluiten en om blessures te voorkomen.
* Alle cursisten hebben het recht om ongestoord te trainen. Wij verzoeken u om hinderlijk en storend gedrag,
alsmede het voortijdig verlaten van groepstrainingen/lessen (behoudens in geval van nood of wanneer dit vooraf
met de trainer/instructeur is overlegd), achterwege te laten.
* Gezellig als u uw kind meeneemt, maar kinderen mogen niet in de fitness. Ook niet onder
begeleiding van een volwassenen. Kinderen kunnen bij de opvang tijdens de uren van de
kinderopvang of buiten op het terrein spelen. Waltman Gym is niet verantwoordelijk voor
blessures/verwondingen bij uw kind.
* Etenswaren zijn niet toegestaan in de zalen.
* Geen kauwgom in de lessen. Ook niet op de parkeerplaats uitspugen ajb. 

 

 

Fitness

* Gezellig als u uw kind meeneemt, maar kinderen mogen niet in de fitness. Ook niet onder
begeleiding van een volwassenen. Kinderen kunnen bij de opvang tijdens de uren van de
kinderopvang of buiten op het terrein spelen. Waltman Gym is niet verantwoordelijk voor
blessures/verwondingen bij uw kind.
* Om orde en netheid te handhaven dient u na gebruik “losse”attributen, zoals
dumbells, halters, gewichten, matjes e.d. weer op de juiste plaats terug te leggen. Zo
kan iedereen op een prettige manier trainen.
* Het gebruik van een handdoek tijdens de trainingen is verplicht. Tevens dient u na gebruik van een
(trainings)apparaat deze schoon te maken en te ontdoen van transpiratievocht. Zo bent u ervan verzekerd dat de
apparatuur schoon blijft voor u en de volgende gebruiker.
* Fitnessen kan bij Waltman Gym vanaf 15 jaar.

 

 

Kleedruimtes en toilet

* Laat de ruimte achter zoals je die was toen je binnenkwam.
* Graag de douche schoontrekken na gebruik.
* Beperk de douchetijd i.v.m. het milieu. Happy World!
* Heren! Plas hier zoals je thuis ook plast, dus IN het potje aub
* Wij verzoeken u geen waardevolle spullen achter te laten in de kleedkamers. WALTMAN GYM is niet
aansprakelijk voor verlies/diefstal van uw eigendommen.

 

 

 Tot Slot

* Onbehoorlijk gedrag wordt uiteraard niet geaccepteerd. Deelname wordt dan direct uitgesloten.
Dit is om onze medewerkers, andere clubleden en onze positieve sfeer te beschermen.
Team Waltman Gym dankt u vriendelijk voor de medewerking en begrip.

Veel sport Plezier