Huisregels

1. Het cursusgeld is elke keer in de eerste week van de nieuwe betalingsperiode bij
vooruitbetaling verschuldigd. Iedere maand rond de 28ste wordt de verschuldigde
contributie via automatische incasso afgeschreven.

 

2. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen jeugdlessen. Op algemene feestdagen is ons
sportcentrum voor iedereen gesloten of geopend op aangepaste tijden. Gedurende de
zomervakantie zal een aangepast zomerrooster van kracht zijn tijdens de weken van de
bouwvak. Dit wordt tijdig aangegeven in de sportschool. Dit is reeds verrekend in onze
tarieven.

 

3. Wanneer het abonnementsgeld, om wat voor reden dan ook, niet afgeschreven kan
worden van de rekening van het clublid, zal voor elke gestorneerde afboeking €2,50
administratiekosten gerekend worden. Indien de cursist op het moment van een
automatisch incasso van het abonnementsgeld een bardebet heeft, dan zal dit bardebet
automatisch van de rekening van de cursist worden afgeschreven. Alle eventuele kosten,
waaronder incasso, deurwaarders en gerechtelijke kosten, gemaakt om de verplichting
van de cursist na te komen zijn ten laste van de deelnemer.

 

4. Beëindiging van de overeenkomst kan alleen geschieden middels het bij Waltman Gym
verkrijgbare afmeldingsformulier, welke volledig ingevuld door de cursist of ouder/voogd
ingeleverd wordt. Hiervan krijgt u een afdruk mee. De geldende opzegtermijn is 1 maand
vanaf de eerste van de volgende maand na moment van opzegging, met inachtneming
dat de abonnementsperiode is verstreken.
Er is ook geen restitutie van overige maanden bij beëindiging van de
deelnemersovereenkomst. De abonnementsperiode zal telkens automatisch worden
verlengd met 1 maand. Openstaande contributies/bardebet zullen eerst voldaan moeten
worden voordat het abonnement opgezegd kan worden. Na opzegging kan het
abonnement niet gewijzigd worden. Ingezonden e-mails of brieven gelden niet als
afmelding!

 

5. Bij een abonnement stopzetten en vervolgens opzeggen, wordt er 2 maanden
opzegtermijn verrekend.

 

6. Waltman Gym is gerechtigd deze overeenkomst tussentijds en met directe ingang te
beëindigen indien de cursist de bepalingen van deze overeenkomst en de huisregels niet
naleeft.

 

7. De cursist verklaart dat hij/zij deelneemt aan de activiteiten van Waltman Gym volledig
voor eigen risico. De cursist kan op geen enkele wijze de sportschool aansprakelijk stellen
voor geleden schade/letsel, de daaruit voortvloeiende kosten.

 

8. Lesgeld stopzetten kan alleen in overleg met onze receptie, bijvoorbeeld bij langdurige
ziekte, blessure (welke langer duurt dan 2 maanden, onder overlegging van een
schriftelijke verklaring van de behandelende arts), zwangerschap of een ander
overeengekomen reden en is alleen geldig voor deelname aan onze sportschoolactiviteiten. Het lidmaatschap eindigt op de eerste dag van de maand volgend op het moment van acceptatie door Waltman Gym.

 

9. Voor vermissing of diefstal kan Waltman Gym niet aansprakelijk worden gesteld.

 

10. Waltman Gym is gerechtigd het maandelijkse abonnementsgeld te verhogen. Het
clublid zal vooraf op de hoogte worden gesteld van een eventuele verhoging.

 

11. De cursist heeft het recht gebruik te maken van alle sportfaciliteiten, op basis van de
gekozen abonnementsvorm, tijdens de openingstijden, met inachtneming van de
huisregels die gelden binnen Waltman Gym.

 

12. Bij het wijzigen van je abonnement, geldt op dat moment de gebruikelijke
abonnementstarieven. U sluit op dat moment een nieuw abonnement af. Dit kan je per mail doorgeven of bij de balie. Zij zorgen ervoor dat je abonnement naar wens zal worden aangepast.
Een abonnement waarvan de abonnementsperiode nog niet is verstreken, kan na de abonnementsperiode worden aangepast naar minder sporten. Abonnement verhogen kan per direct worden aangepast.